• ♥ ČŐÚČŐÚ ♥


  JΣƧPΣЯ QЦΣ ƧΛVΛ BIΣП =D ♥
  ΉЦI DΣ PΛƧƧΛGΣ ƧЦЯ ƬΛ FIᄃΉΣ P0ЦЯ ƬΣ DΣMΛПDΣЯ ♥
  ƧI ƬЦ P0ЦЯé Λᄂé VӨӨƬΣЯ PӨЦЯ MӨII Λ MΣƧ ƧƬP http://jefb24.skyrock.com/profil/defis/" onclick="window.open(this.href); return false;">iCi !! ♥
  DƧᄂ PӨЦЯ ᄂΣ DΣЯΛПGΣMΣПƬ ♥

  PS :: JΣ Ƭé MIIƧ ЦП GЯ0 +5 ΉIIΉII ^^ :)
  1 ČŐМ'ŚŹ ČĤĔŹ МŐĨĨ (( ßĹŐĞ )) = 1 ČŐМ'ŚŹ ČĤĔŹ ŤŐĨĨ

 • .................... ...? Bisous
  .................... ......? Bisous
  .................... ...........? Bisous
  .................... .............? Bisous
  .................... .............? Bisous
  .................... ..........? Bisous
  .................... .....? Bisous
  ..................? Bisous
  .............? Bisous
  .........? Bisous
  .....? Bisous
  ...? Bisous a la reglisse :
  .?.................. ...........?....? Bisous vanilles
  ?................... .......?...........? Bisous plein d'amour
  .?.................. ....?............... .? Bisous tout plein de tendresses :)
  ..?................. ..?................. .? Bisous mouilles
  ...?................ .................... ? Bisous a la fraise
  .....?.............. ..................? Bisous ensoleilles
  ........?........... ..............? Bisous a la menthe
  ...........?........ ...........? Bisous a la framboise
  ..............?..... .........? Bisous chocolats
  ..................?. ......? Bisous sales
  .................... .?..? Bisous sucres
  ................ .......? Bisous


 • bsr a tous les visiteur